توسط این فرم می توانید هزینه قابل پرداخت را به حساب بانکی چاپ‌سل واریز کنید. پس از تکمیل فرم و پرداخت وجه، سفارش شما در دستور کار قرار می‌گیرد.